Algemene voorwaarden

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN


INSCHRIJVING

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de deelnemer te kennen geeft, via e-mail, sociale media of telefoon, deel te willen nemen aan een training, workshop, retreat of activiteit en aanvaardt dat deze door Studio MiYo per mail is bevestigd.


De deelnemer ontvangt van Studio MiYo via e-mail een bevestiging met daarin de overeengekomen afspraken, startdatum van de training, algemene voorwaarden. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.


Het staat Studio MiYo vrij om, op basis van de door de deelnemer verstrekte gegevens, te besluiten de deze niet te laten deelnemen aan de activiteit.


PRIVACY

De door de deelnemer verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.


U kunt af en toe een nieuwsbrief ontvangen van Studio MiYo. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@studiomiyo.nl


BETALINGSVOORWAARDEN

De deelnemer ontvangt een digitale factuur, tenzij de factuur door derden, of anders overeengekomen, wordt voldaan. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen.


ANNULERINGSVOORWAARDEN

De deelnemer heeft na het versturen van aanvullende gegevens waarnaar in de bevestigingsmail naar gevraagd wordt 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de training of activiteit kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. De bedenktijd van 14 dagen vervalt als de startdatum van de activiteit binnen deze termijn plaatsvindt.


Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.


Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte workshop, training of retreat bij te wonen, is in de plaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Studio MiYo zijn doorgegeven.


Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.


Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.


Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.


AFGELASTEN VAN EEN TRAINING, WORKSHOP OF RETREAT

Studio MiYo behoudt zich het recht voor wegens te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene omstandigheden trainingen, workshops, lessen of retreat te annuleren of data te wijzigen. Studio MiYo streeft ernaar de deelnemer(s) hierover 48 uur voor aanvang te informeren. In deze gevallen vindt restitutie van de betaalde activiteit plaats, tenzij de deelnemer besluit deel te nemen aan een andere training, sessie, bijeenkomt of retreat datum.


Helaas kan Studio MiYo niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoorziene omstandigheden (zoals weer- of transportproblemen, blessures of ziekte) die ervoor zorgen dat de deelnemer niet in staat is om de workshop, training of 1 dag retreat bij te wonen.


Studio MiYo heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retreat.


AANSPRAKELIJKHEID

Studio MiYo zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de activiteit.


Deelname aan een training, workshop of retreat is geheel op eigen risico. Studio MiYo is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.


MEDISCHE DISCLAIMERS

De yoga- en mindfulnessactiviteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.


Meld voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent of je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.


INTELLECTUELE EIGENDOM

Studio MiYo behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Voor gebruik van het logo of de naam ‘Studio MiYo’ door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@studiomiyo.nl.

 

VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt Studio MiYo dit graag via info@studiomiyo.nl of via telefoonnummer: 06-46084810.